Search form

Levitiko 6:18

18Baalumi boonse akati kabana ba-Aroni bacilye. Ngomulao walyoonse mumazyalani aanu conse. Cigwisigwe muzipaizyo zitentelwa Jehova. Kufumbwa uuziguma wasalazigwa.