Search form

Levitiko 6:2

2Kufumbwa muntu uubisizya Jehova kukweena mweenzinyina mumakani aambono zyakubambya na zyakujatilizya, nanka kukubba na mukazundila,