Search form

Levitiko 6:30

30Pele cipaizyo cazibi, na bulowa bwaco bwaletwa mutente lyambunganino kukumanya milandu mubusena busalalisya taciligwi pe, Cileelede kutentwa mumulilo.