Search form

Levitiko 6:6

6Alimwi aletele Jehova cipaizyo cakwe candubyo: mugutu uutakwe kampenda wakumatanga aakwe, mbubonya mbuli muulo ngobikide. Alete cipaizyo kumupaizi,