Search form

Levitiko 6:7

7lino mupaizi amanye mulandu wakwe kubusyu bwa-Jehova, kuti alekelelwe cibi neciba cimwi ncaakabisya akati kazintu ezi, kufumbwa cibi cakamupesya mulandu.