Search form

Levitiko 7:12

12Na muntu wapaizya cilumbyo, antoomwe acilumbyo apaizye azinkwa zitakwe bumena zikandidwe amafuta, azibunge zitakwe bumena zinanikidwe mafuta, azibunge zyabusu bunante buvwelene amafuta.