Search form

Levitiko 7:14

14Kucipaizyo cakwe agwisye cinkwa comwe, cibe cilumbyo ca-Jehova; eco cilaba camupaizi uusansaila bulowa bwazipaizyo zyakutontozya.