Search form

Levitiko 7:15

15Anyama yacipaizyo cakutontozya cakulumbya cileelede kuligwa mubuzuba obo mbubonya bwakupaizya; takweelede kusyaala mane cifumo pe.