Search form

Levitiko 7:16

16Pele na cipaizyo cakwe ncacikonkezyo na cipaizyo camoyo, ilaligwa mubuzuba bwakupaizya, alimwi iisyaala inooligwa mubuzuba butobela bwabili,