Search form

Levitiko 7:18

18Na kwaligwa nyama yacipaizyo cakwe cakutontozya mubuzuba obo bwatatu, oyo uupaizya takoonootambulika nekuba kweelezegwa bululami. Cilaba cisesemyo, ayooyo uucilya uyooba amulandu.