Search form

Levitiko 7:19

19Nyama iiguma cintu neciba comwe cisofweede tiiligwi, ileelede kutemwa mumulilo, Boonse bantu basalala balakonzya kulya nyama,