Search form

Levitiko 7:20

20pele kufumbwa muntu uulya nyama yazipaizyo zyakutontozya zya-Jehova naacili abusofwaazi, oyo muntu uleelede kutandwa muciinga cakwe,