Search form

Levitiko 7:29

29Ambila bana ba-Israyeli kuti, Kufumbwa uupaizizya Jehova cipaizyo cakutontozya, aletele Jehova cipaizyo cakwe, Agwisye mucipaizyo cakutontozya