Search form

Levitiko 7:34

34Nkaambo katiti kavukuzigwa amweendo wacikungu walulyo cipaizigwa, zyoonse ndazigwisya muzipaizyo zyakutontozya nzebaleta bana ba-Israyeli, ndazipa Aroni mupaizi abana bakwe. Ngumulao walyoonse akati kabana ba-Israyeli.