Search form

Levitiko 7:35

35Ncecaabilo ca-Aroni acaabilo cabana bakwe akati kazipaizyo zitentelwa Jehova; neebakapegwa mubuzuba bwakubikwa mumilimo yabupaizi bwa-Jehova.