Search form

Levitiko 7:38

38Njemilao Jehova njaakalailila Musa mucilundu ca-Sinai, mubuzuba obo naakalailila bana ba-Israyeli kuti baletele Jehova zipaizyo zyabo, munkanda ya-Sinai.