Search form

Levitiko 7:7

7Cipaizyo candubo cilikozyene acipaizyo cazibi; zyoonse zilijisi mulao omwe. Mupaizi uumanya milandu ancico, cilaba cakwe.