Search form

Levitiko 8

Aroni abana bakwe mbubakabikwa mumilimo yabupaizi

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Tola Aroni abana bakwe, azyakusama, amafuta aakunanika, amucende wacipaizyo cazibi, abagutu bobile, acinzuma cazinkwa zitakwe bumena, 3alimwi yobolola imbungano yoonse kumulyango watente lyambunganino, 4Mpawo Musa wakacita mbubonya obo mbuli Jehova mbwaakamulailila, nkabela imbungano yoonse yakayoboloka kumulyango watente lyambunganino.

5Lino Musa wakaambila imbungano yabantu kuti, Mbuboobu Jehova mbwaakalailila kuti kucitwe. 6-Elyo Musa wakaleta Aroni abana bakwe, wabasanzya amaanzi. 7-Lino wakamusamika cibaki, wamwaanzya lukumba, wamusamika cikobela, wamubikila efodi, wamubikila lutambo lwebeka lwaefodi akucaanzya ndulo alinguwe. 8-Alimwi wamubikila isani lyakaango, amoomo musani lyakaango wakabika Urimu a-Tumimu. 9-Lino wakamusamika citambala amutwe, nkabela atala lyacitambala kunkumu wakabika impande yangolida, musini uusalalisya, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila­ Musa.

10-Lino Musa wakabweza mafuta aakunanika, wananika cikombelo azintu zyoonse izyakali mulincico, wazisalazya. 11Alimwi wakasansaila amwi acipaililo ziindi zili musanu azibili, wananika cipaililo azibelesyo zyaco zyoonse, acisambilo atako lyaco, kuti acisalazye. 12-Aamwi mafuta aakunanika wakaatila amutwe wa-Aroni, wamunanika, wamusalazya. 13-Abalo bana ba-Aroni, Musa wakabaleta, wabasamika zibaki, wabaanzya inkumba, wabasamika insulumani, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila.

14-Amane obo wakaleta mucende wacipaizyo cazibi. Lino Aroni abana bakwe bakabika maanza aabo amutwe wamucende wacipaizyo cazibi. 15-Nkabela Musa wakamujaya, wabweza bulowa, wabulamba ameja aacipaililo koonse koonse amunwe wakwe, kuti asalazye cipaililo. Abulowa boonse ibwakasyeede wakabutila kutako lyacipaililo, wacisalazya, wamanya milandu yaco. 16-Elyo wakabweza lufuko loonse, alulyaŋanga lwamuni, ansa zyobile amafuta aazyo, nkabela ezi zyoonse Musa wakazitenta acipaililo. 17-Pele mucende atobo lyakwe, anyama yakwe, abufumba bwakwe, zyoonse wakazitenta anze lyamalabba, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila.

18-Amane obo wakaleta mugutu wakupaizya. Nkabela Aroni abana bakwe bakabika maanza aabo amutwe wamugutu. 19Lino Musa wakamujaya, wasansaila bulowa acipaililo koonse koonse. 20Alimwi mugutu naakamana kutendaulwa, Musa wakatenta mutwe azituli amafuta. 21-Elyo mala amyeendo wakazisanzya amaanzi. Amane obo, Musa wakatenta mugutu woonse acipaililo, cipaizyo icakali abweema bubotu icakatentelwa Jehova, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.

22-Amane obo, wakaleta mugutu wabili, mugutu wakusalazya, nkabela Aroni abana bakwe bakabika maanza aabo amutwe wamugutu. 23-Lino Musa wakamujaya, wakombola bulowa bwakwe, walamba impela yakutwi kwalulyo kwa-Aroni acaala cajanza lyakwe lyalulyo acaala cacituta cakwe calulyo. 24-Abalo bana ba-Aroni bakaletwa, nkabela Musa wakalambya bulowa kumpela zyamatwi aabo aalulyo, akuzyaala zyamaanza aabo aalulyo, akuzyaala zyazituta zyabo zyalulyo. Alimwi Musa wakasansaila bulowa koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo. 25-Elyo wakabweza mafuta, amucila, alufuko loonse, alulyaŋanga lwamuni, ansa zyobile amafuta aazyo, amweendo wacikungu walulyo. 26-Nkabela mucinzuma cazinkwa zitakwe bumena icakali kubusyu bwa-Jehova wakagwisya cinkwa comwe citakwe bumena, acinkwa comwe cili amafuta, acibunge comwe, wazibika atala lyamafuta amweendo wacikungu walulyo. 27-Ezi zyoonse wakazibika mumaanza aa-Aroni amumaanza aabana bakwe, wazivukuzya mbuli cipaizyo cakuvukuzya kubusyu bwa-Jehova. 28-Mpawo Musa wakazitambula kuzwa kumaanza aabo, wazitenta acipaililo antoomwe acipaizyo citentwa, zyaba cipaizyo cakusalazya, icakali abweema bubotu, icakatentelwa Jehova. 29-Alimwi Musa wakabweza katiti, wakavukuzya mbuli cipaizyo cakuvukuzya kubusyu bwa-Jehova. Kalo kakaba caabilo ca-Musa camugutu wakusalazya, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.

30-Mpawo Musa wakabweza mafuta aakunanika abulowa bwakucipaililo, wasansaila Aroni azyakusama zyakwe, abana bakwe azyakusama zyabana bakwe zyoonse, aboobo wakasalazya Aroni azyakusama zyakwe abana bakwe azyakusama zyabana bakwe zyoonse. 31-Lino Musa wakaambila Aroni abana bakwe kuti, Amujike nyama kumulyango watente lyambunganino, mukailye nkukonya oko, antoomwe azinkwa zili mucinzuma cazipaizyo zyakusalazya, mbubonya mbuli mbondalailila cakwaamba kuti, Aroni abana bakwe bailye. 32-Lino na kwasyaala nyama nanka zinkwa, muleelede kuzitenta mumulilo. 33-Alimwi mutazwi kumulyango watente lyambunganino mazuba aali musanu aabili, mane mazuba aakusalazigwa kwanu azuzikizigwe, nkaambo mazuba aakumusalazya ali musanu aabili. 34-Cintu cacitwa sunu ncencico Jehova ncaakalailila kukumanya milandu yanu. 35-Muleelede kukala kumulyango watente lyambunganino mazuba aali musanu aabili, isikati amasiku, akubamba imbeta zya-Jehova, kuti mutafwi. Nkaambo mbuboobo mbundakalaililwa. 36Nkabela Aroni abana bakwe bakacita zintu zyoonse Jehova nzyaakalailila kujanza lya-Musa.