Search form

Levitiko 8:11

11Alimwi wakasansaila amwi acipaililo ziindi zili musanu azibili, wananika cipaililo azibelesyo zyaco zyoonse, acisambilo atako lyaco, kuti acisalazye.