Search form

Levitiko 8:15

15Nkabela Musa wakamujaya, wabweza bulowa, wabulamba ameja aacipaililo koonse koonse amunwe wakwe, kuti asalazye cipaililo. Abulowa boonse ibwakasyeede wakabutila kutako lyacipaililo, wacisalazya, wamanya milandu yaco.