Search form

Levitiko 8:17

17Pele mucende atobo lyakwe, anyama yakwe, abufumba bwakwe, zyoonse wakazitenta anze lyamalabba, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila.