Search form

Levitiko 8:21

21Elyo mala amyeendo wakazisanzya amaanzi. Amane obo, Musa wakatenta mugutu woonse acipaililo, cipaizyo icakali abweema bubotu icakatentelwa Jehova, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.