Search form

Levitiko 8:27

27Ezi zyoonse wakazibika mumaanza aa-Aroni amumaanza aabana bakwe, wazivukuzya mbuli cipaizyo cakuvukuzya kubusyu bwa-Jehova.