Search form

Levitiko 8:30

30Mpawo Musa wakabweza mafuta aakunanika abulowa bwakucipaililo, wasansaila Aroni azyakusama zyakwe, abana bakwe azyakusama zyabana bakwe zyoonse, aboobo wakasalazya Aroni azyakusama zyakwe abana bakwe azyakusama zyabana bakwe zyoonse.