Search form

Levitiko 8:31

31Lino Musa wakaambila Aroni abana bakwe kuti, Amujike nyama kumulyango watente lyambunganino, mukailye nkukonya oko, antoomwe azinkwa zili mucinzuma cazipaizyo zyakusalazya, mbubonya mbuli mbondalailila cakwaamba kuti, Aroni abana bakwe bailye.