Search form

Levitiko 8:33

33Alimwi mutazwi kumulyango watente lyambunganino mazuba aali musanu aabili, mane mazuba aakusalazigwa kwanu azuzikizigwe, nkaambo mazuba aakumusalazya ali musanu aabili.