Search form

Levitiko 8:35

35Muleelede kukala kumulyango watente lyambunganino mazuba aali musanu aabili, isikati amasiku, akubamba imbeta zya-Jehova, kuti mutafwi. Nkaambo mbuboobo mbundakalaililwa.