Search form

Levitiko 8:4

4Mpawo Musa wakacita mbubonya obo mbuli Jehova mbwaakamulailila, nkabela imbungano yoonse yakayoboloka kumulyango watente lyambunganino.