Search form

Levitiko 9

Aroni abana bakwe mbubakatalika milimo yabupaizi

1-Lino mubuzuba bwamusanu aatatu Musa wakaita Aroni abana bakwe abapati ba-Israyeli, 2-Nkabela wakaambila Aroni kuti, Kolibwezela kapoho, kabe cipaizyo cazibi, amugutu wacipaizyo cakutenta, zyoonse zyobile zitakwe tumpenda, ukazipaizye kubusyu bwa-Jehova. 3-Alimwi ambila bana ba-Israyeli kuti, Amubweze sijembwe, abe cipaizyo cazibi, akapoho akabelele, toonse tuli amwaka omwe, tutakwe kampenda, tube cipaizyo cakutenta, 4-amusune amugutu, babe zipaizyo zyakutontozya, mukazipaizye kubusyu bwa-Jehova, acipaizyo cabusu buvwelene amafuta, nkaambo buzuba obuno Jehova ulalibonya kulindinywe. 5Mpawo bakaleta zintu ezyo Musa nzyaakalailila kunembo lyatente lyambunganino, nkabela imbungano yoonse yabantu yakaswena afwiifwi akwiima kubusyu bwa-Jehova. 6-Elyo Musa wakati, Mbuboobu Jehova mbwaakalailila kuti mucite, lino bulemu bwa-Jehova bulalibonya kulindinywe. 7-Lino Musa wakaambila Aroni kuti, Swena afwaafwi kucipaililo, utuule cipaizyo cako cazibi acipaizyo cako cakutenta, ukamanye milandu yako amilandu yabantu. Alimwi tuula cipaizyo cabantu akumanya milandu yabo, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila.

8Mpoonya awo Aroni wakaswena kucipaililo, wajaya kapoho kacipaizyo cazibi zyakwe mwini. 9-Nkabela bana ba-Aroni bakamuletela bulowa, elyo wakatompa munwe wakwe mubulowa, wabulamba ameja aacipaililo, abulowa ibwakasyeede wakabutila boonse kutako lyacipaililo. 10-Pele mafuta ansa alulyaŋanga lwamuni, wakazigwisya mucipaizyo cazibi akuzitenta acipaililo, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa. 11-Anyama atobo, wakazitenta mumulilo anze lyamalabba.

12Lino wakajaya cipaizyo cakutenta, nkabela bana ba-Aroni bakamuletela bulowa kuti asansaile acipaililo koonse koonse cakuzyunguluka. 13Alimwi bakamuletela cipaizyo cakutenta, cituli cimwi acimwi amutwe, elyo wakacitenta acipaililo. 14Lino wakasanzya twamukati amyeendo, akuzitenta acipaililo antoomwe acipaizyo citentwa.

15-Amane obo, wakatuula cipaizyo cabantu. Wakabweza sijembwe, cipaizyo cazibi cabantu, wamujaya, wamutuuzizya zibi mbubonya mbuli citaanzi. 16Alimwi wakaleta cipaizyo cakutenta, wacituula mboceelede. 17-Elyo wakaleta cipaizyo cabusu; wakabweza inkankamanza, waitenta acipaililo antoomwe acipaizyo citentwa cifumo.

18-Awalo musune wakamujaya, asijembwe, zipaizyo zyakutontozya zyabantu. Nkabela bana ba-Aroni bakamuletela bulowa, elyo wakabusansaila koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo. 19Alimwi mumusune amulisijembwe wakagwisya mafuta, amucila, alufuko, ansa, alulyaŋanga lwamuni, 20nkabela bakabika mafuta atala lyakatiti, elyo wakatenta mafuta acipaililo; 21-pele tutiti amweendo wacikungu wakululyo, Aroni wakazivukuzya kubusyu bwa-Jehova, cipaizyo cakuvukuzya, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila.

22-Mpoonya awo Aroni wakatambika maanza aakwe, walongezya bantu. Amane obo, wakaseluka kuzwa kukutuula cipaizyo cazibi acipaizyo cakutenta azipaizyo zyakutontozya. 23-Elyo Musa a-Aroni bakanjila mutente lyambunganino. Bazwe buyo, bakalongezya bantu, nkabela bulemu bwaJehova bwakaboneka kumeso aabantu boonse. 24-Mpawo kwakazwa mulilo kuli-Jehova, watenta cipaizyo citentwa amafuta oonse acipaililo. Nkabela bantu boonse buyo, nebakabona, bakacita cikwala akuvundama ansi.