Search form

Levitiko 9:12

12Lino wakajaya cipaizyo cakutenta, nkabela bana ba-Aroni bakamuletela bulowa kuti asansaile acipaililo koonse koonse cakuzyunguluka.