Search form

Levitiko 9:15

15Amane obo, wakatuula cipaizyo cabantu. Wakabweza sijembwe, cipaizyo cazibi cabantu, wamujaya, wamutuuzizya zibi mbubonya mbuli citaanzi.