Search form

Levitiko 9:17

17Elyo wakaleta cipaizyo cabusu; wakabweza inkankamanza, waitenta acipaililo antoomwe acipaizyo citentwa cifumo.