Search form

Levitiko 9:18

18Awalo musune wakamujaya, asijembwe, zipaizyo zyakutontozya zyabantu. Nkabela bana ba-Aroni bakamuletela bulowa, elyo wakabusansaila koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo.