Search form

Levitiko 9:2

2Nkabela wakaambila Aroni kuti, Kolibwezela kapoho, kabe cipaizyo cazibi, amugutu wacipaizyo cakutenta, zyoonse zyobile zitakwe tumpenda, ukazipaizye kubusyu bwa-Jehova.