Search form

Levitiko 9:22

22Mpoonya awo Aroni wakatambika maanza aakwe, walongezya bantu. Amane obo, wakaseluka kuzwa kukutuula cipaizyo cazibi acipaizyo cakutenta azipaizyo zyakutontozya.