Search form

Levitiko 9:24

24Mpawo kwakazwa mulilo kuli-Jehova, watenta cipaizyo citentwa amafuta oonse acipaililo. Nkabela bantu boonse buyo, nebakabona, bakacita cikwala akuvundama ansi.