Search form

Levitiko 9:4

4amusune amugutu, babe zipaizyo zyakutontozya, mukazipaizye kubusyu bwa-Jehova, acipaizyo cabusu buvwelene amafuta, nkaambo buzuba obuno Jehova ulalibonya kulindinywe.