Search form

Levitiko 9:5

5Mpawo bakaleta zintu ezyo Musa nzyaakalailila kunembo lyatente lyambunganino, nkabela imbungano yoonse yabantu yakaswena afwiifwi akwiima kubusyu bwa-Jehova.