Search form

Levitiko 9:7

7Lino Musa wakaambila Aroni kuti, Swena afwaafwi kucipaililo, utuule cipaizyo cako cazibi acipaizyo cako cakutenta, ukamanye milandu yako amilandu yabantu. Alimwi tuula cipaizyo cabantu akumanya milandu yabo, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila.