Search form

Myeelwe 1

Bantu mbubakabalwa munkanda ya-Sinai

1-Lino Jehova wakaambila Musa mu nkanda ya-Sinai, mutente lyakubunganina, mubuzuba butaanzi bwamumwezi wabili mumwaka wabili wakupola kwabo kuzwa kunyika ya-Egepita, Wakati, 2-Amubale mweelwe wambungano yoonse yabana ba-Israyeli, mumikowa yabo amuziinga zyabo, kulembwe mazina aabantu boonse, nkokuti baalumi boonse umwi aumwi. 3Boonse bajisi myaka iili makumi obile na kusotoka, ba-Israyeli boonse bakonzya kuya kunkondo, amubabale, webo a-Aroni, munkamu zyabo. 4-Nkabela antoomwe anywebo kuyooba muntu omwe omwe wamusyobo umwi aumwi. Muntu umwi aumwi abe simutwe waluzubo lwakwe. 5-Ngaaya mazina aabantu mbemuyooba abo: kumusyobo wa-Rubeni, Elizuri mwana wa-Sedeuri; 6kumusyobo wa-Simeoni, Selumiyeli mwana wa-Zurisadai; 7-kumusyobo wa-Juda, Nasoni mwana wa-Aminadabu; 8kumusyobo wa-Isakara, Netaneeli mwana wa-Zuwara; 9kumusyobo wa-Zebuloni, Eliabu mwana wa-Heloni; 10kubana ba-Josefa, kumusyobo wa-Efraimu, Elisama mwana wa-Amihudi; akumusyobo wa-Manase, Gamaliyeli mwana wa-Pedazuri; 11kumusyobo wa-Benjamini, Abidana mwana wa-Gideoni; 12kumusyobo wa-Dani, Ahiezeri mwana wa-Amisadai; 13kumusyobo wa-Aseri, Pagiyeli mwana wa-Okirani; 14-kumusyobo wa-Gadi, Eliyasafe mwana wa-Deyueli; 15kumusyobo wa-Nafitali, Ahira mwana wa-Enani. 16-Abo mbebakasalwa kuzwa kumbungano, basimutwe banzubo zyabo, basimutwe bamikowa ya-Israyeli.

17Lino ba-Musa a-Aroni bakabweza abo bantu balembedwe, 18-nkabela bakayobolola imbungano yoonse mubuzuba butaanzi bwamumwezi wabili, balemba mazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, kuti babalwe boonse, umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, 19-mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa. Wakababala boonse oko kunkanda ya-Sinai.

20Lino bana ba-Rubeni, mwana mutaanzi wa-Israyeli, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 21mweelwe waba-Rubeni wakali zyuulu zili makumi one amusanu alimwi amyanda yosanwe.

22-Bana ba-Simeoni, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 23mweelwe wamusyobo wa-Simeoni wakali zyuulu zili makumi osanwe amusanu azine amyanda yotatwe.

24-Bana ba-Gadi, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 25mweelwe wamusyobo wa-Gadi wakali zyuulu zili makumi one amusanu amyanda iili musanu aumwi amakumi osanwe.

26-Bana ba-Juda, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 27mweelwe wamusyobo wa-Juda wakali zyuulu zili makumi aali musanu aabili azine amyanda iili musanu aumwi.

28Bana ba-Isakara, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 29mweelwe wamusyobo wa-Isakara wakali zyuulu zili makumi osanwe azine am yanda yone.

30Bana ba-Zebuloni, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amu zii nga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 31mweeIwe wamusyobo wa-Zebuloni wakali zyuulu zili makumi osanwe amusanu azibili amyanda yone.

32-Bana ba-Josefa, nkokuti bana ba-Efraimu, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 33mwee Iwe wamusyobo wa-Efraimu wakali zyuulu zili makumi one amyanda yosanwe.

34Abana ba-Manase, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 35mweeIwe wamusyobo wa-Manase wakali zyuulu zili makumi otatwe azibili amyanda yobile.

36-Bana ba-Benjamini, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amu zii nga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 37mweeIwe wamusyobo wa-Benjamini wakali zyuulu zili makumi otatwe amusanu amyanda yene.

38-Bana ba-Dani, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 39mweelwe wamusyobo wa-Dani wakali zyuulu zili makumi aali musanu alimwi azibili amyanda iili musanu aibili.

40Bana ba-Aseri, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 41mweelwe wamusyobo wa-Aseri wakali zyuulu zili makumi one acimwi amyanda yosanwe.

42Bana ba-Nafitali, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo, 43mweelwe wamusyobo wa-Nafitali wakali zyuulu zili makumi osanwe azitatu amyanda yone.

44-Mbaabo ibakabalwa, mbebakabala ba-Musa a-Aroni abasilutwe baIsrayeli, bantu bali ikumi ababili ibakasalwa umwi aumwi mu ciinga cawisi. 45Aboobo bana ba-Israyeli boonse bamunzubo zyabo ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo— 46-mweelwe wabo woonse wakali zyuulu zili myanda iili musanu aumwi azyuulu zyotatwe amyanda yosanwe amakumi osanwe.

47-Pele ba-Levi, luzubo lwabo teelwakabalwa akati kabo pe. 48Nkaambo Jehova wakaambila Musa kuti, 49-Musyobo wa-Levi ulike, toelede kubabala, amweelwe wabo utalembwi akati kabana ba-Israyeli. 50-Bika ba-Levi kuti babe amilimo yatente lyambunganino amilimo yazibelesyo zyalyo ayazintu zyoonse zili mulindilyo. Mbembabo beelede kuyumuna itente azibelesyo zyalyo zyoonse, nkabela baleelede kulibamba akuyaka zilao zyabo cakulizyunguluka, 51-Itente nelilonzegwa, ba-Levi mbobeelede kulimwaya alimwi nelisimpikwa, ba-Levi mbobeelede kulisimpa. Kufumbwa muntu umbi uuswena afwiifwi ulajayigwa. 52Bana ba-Israyeli baleelede kuyaka zilao zyabo munkamu zyabo, umwi aumwi alabba lyakwe mwini, umwi aumwi andembela yakwe mwini; 53-pele ba-Levi baleelede kuyaka zilao zyabo cakuzyunguluka itente lyambunganino, kuti imbungano yabana ba-Israyeli itasikilwi bukali, Ba-Levi mbobeelede kubamba itente lyambunganino. 54Mbuboobo bana ba-Israyeli mbubakacita. Muzintu zyoonse bakacita mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.