Search form

Myeelwe 1:1

Bantu mbubakabalwa munkanda ya-Sinai

1Lino Jehova wakaambila Musa mu nkanda ya-Sinai, mutente lyakubunganina, mubuzuba butaanzi bwamumwezi wabili mumwaka wabili wakupola kwabo kuzwa kunyika ya-Egepita, Wakati,