Search form

Myeelwe 1:18

18nkabela bakayobolola imbungano yoonse mubuzuba butaanzi bwamumwezi wabili, balemba mazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, kuti babalwe boonse, umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila,