Search form

Myeelwe 1:2

2Amubale mweelwe wambungano yoonse yabana ba-Israyeli, mumikowa yabo amuziinga zyabo, kulembwe mazina aabantu boonse, nkokuti baalumi boonse umwi aumwi.