Search form

Myeelwe 1:20

20Lino bana ba-Rubeni, mwana mutaanzi wa-Israyeli, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo,