Search form

Myeelwe 1:32

32Bana ba-Josefa, nkokuti bana ba-Efraimu, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amuziinga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo,