Search form

Myeelwe 1:33

33mwee Iwe wamusyobo wa-Efraimu wakali zyuulu zili makumi one amyanda yosanwe.