Search form

Myeelwe 1:36

36Bana ba-Benjamini, mumazyalani aabo, munzubo zyabo amu zii nga zyabo, boonse ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo,