Search form

Myeelwe 1:44

44Mbaabo ibakabalwa, mbebakabala ba-Musa a-Aroni abasilutwe baIsrayeli, bantu bali ikumi ababili ibakasalwa umwi aumwi mu ciinga cawisi.