Search form

Myeelwe 1:45

45Aboobo bana ba-Israyeli boonse bamunzubo zyabo ibakabalwa, nkokuti mwaalumi umwi aumwi iwakajisi myaka iili makumi obile na iindilila, boonse ibakakonzya kuya kunkondo—