Search form

Myeelwe 10:10

10Alimwi kuziindi zyanu zyakusekelela, amumapobwe aabikidwe, amuziindi zyamwezi mupya, amulizye myeembo kuzipaizyo zyanu zyakutenta akuzipaizyo zyanu zyakutontozya, ibe ciibalusyo kubusyu bwa-Leza wanu. Ndime Jehova Leza wanu.